14. ZAŁĄCZNIKI

Z1. Zaliczenie przedmiotu.
Z2. Praca zaliczeniowa II - Projekt Koncepcyjny Wdrożenia.
Z3. Przykładowy spis Projektów Koncepcyjnych opracowanych przez studentów poprzednich lat.
Strona główna

Z1. Zaliczenie przedmiotu

    Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach podsumowany przedstawieniem zaliczeniowego projektu końcowego w formie pisemnej, będącym egzemplifikacją wiedzy operacyjnej rozwiązywania problemów  posiadanej przez studenta. Jak to pokazuje życie i rozwój cywilizacji, sama wiedza to za mało, wiedza musi być operacyjna, tzn. mieć potencję sprawczą. Odnosząc to do materiału prezentowanego w tym kursie Inżynierii Systemów ( rozdział 3, rys. 3.2 ) projekt musi odpowiedzieć na pytania poznawcze ( co jest, co jest jakie, jak działa, jak to wykorzystać ), ale przede wszystkim aplikacyjne - inżynierskie, ( co jest potrzebne, czym to zaspokoić, jak to, za ile, gdzie i kiedy; skonstruować, wyprodukować, sprzedać, wdrożyć, użytkować, reużytkować ). Innymi słowy student musi pokazać w projekcie że nie jest tylko bazą danych i wiedzy, ale musi pokazać, że umie być animatorem i czynnikiem sprawczym w rozwiązywaniu problemu. Problem zaliczeniowy można wybrać jako jeden z tematów przedstawionych niżej w załączniku Z3, lub najlepiej temat wzięty z autentycznych potrzeb studenta, potrzeb własnych, jego otoczenia zawodowego, społecznego widzianego w ujęciu systemowym. Liczy się tu oryginalność zagadnienia, sposób jego rozwiązania i zaprezentowane podejście systemowe i sposób pisemnej prezentacji projektu.

Nie wszystkie problemy mają dojrzałość operacyjną, bo czasami nie wiadomo jak to rozwiązać, bo tego np. jeszcze nikt nie zrobił, ale i wtedy można ująć problem, pokazać i zdefiniować go, a dobra definicja to połowa  rozwiązania. Dlatego też dopuszcza się problemy opisowe, ale preferowane będą problemy wdrożeniowe, tak jak w załączniku Z2 .

    Z1. Sposób pisania raportu

    Zwarty, czytelny i klarowny sposób prezentacji sprawia dużo kłopotów nie tylko studentom, także pracownikom, a ponieważ w przyszłej pracy może to być jedyny sposób komunikacji z szefem czy z Zespołem, podam zatem jakie elementy winien posiadać Raport jako opis Projektu.

Strona tytułowa, gdzie podaje się:

kto, skąd, co i po co i kiedy prezentuje - tzn. jest to pełna identyfikacja opracowania, prezentera i okoliczności.

Spis treści ujmujący:

Streszczenie (w kilku językach)

1.Wstęp, (dlaczego wybrałem taki temat, jak się on ma do Inżynierii Systemów, w czym zawiera się podejście systemowe do mego problemu, ...)

2.Przedstawienie problemu, (tytuł tej części jak i następnych będzie inny zależny od kontekstu rozpracowanego zagadnienia)

2.1 Ewentualne podpunkty

2.1.1 ....

3. ( Rozwiązanie problemu )

3.1 Ewentualne podpunkty

        itd. ................................

5. Podsumowanie i Wnioski ( co stąd się nauczyłem, co należy robić, bądź nie należy robić) ....

6. Literatura, ( tu jest umieszczony spis literatury i źródeł ( ulotki, foldery) cytowanych w tekście, np. w ten sposób [ 2 r.3, s32] )

    [1] Cempel C., Vibroacoustic Condition Monitoriing, Ellis Horwood, New York, 1991, 212 pp.

    [2] Cempel C., Wibroakustyka Stosowana, PWN, Warszawa, 1989, 278 s.

    [3] Renault - Megane, Folder reklamowy firmy Renault w języku polskim, Warszawa, 2003, s 4-6.

7. Ewentualne Załączniki, jak mapka myślowa (patrz np. ; http://www.mindjet.com i rysunek RZ2) z harmonogramem działania.

    Przypis19 w tekście proszę używać dla dodatkowych objaśnień, definicji, itp. Rysunki i schematy podpisane z podaniem źródła, np. [ 6s12 ], oraz piękna treść i forma opracowania, oddanego w ustalonym terminie.

Powodzenia

UWAGA Powielanie treści tematów z poprzednich lat to plagiat !!!

 

 

RZ2. Zalecana ogólna struktura Mapki Myślowej.

Z2. Praca Zaliczeniowa II - Projekt Koncepcyjny Wdrożenia

                                            ( egzemplifikacja wiedzy operacyjnej )

I.            Co ?

a) Stacja obsługi, sieć serwisu, atestacji, recyklingu, sieć informatyczna, baza wiedzy; przedsiębiorstwa, korporacji, gminy, gospodarka odpadami, .....

    stacja paliwowa, benzynowa, wodorowa, sieć stacji, .... sieć produkcji i dystrybucji np. ogniw wodorowych.

 

b) Produkty eko i high tech; np. skuter wodorowo mechatroniczny, samochód wodorowy, autobus o napędzie alternatywnym, transport i/lub szybka kolej miejska, aerogenerator, sieć ( farma ) aerogeneratorów, .....

 

II. Forma realizacji opisu projektu

1. Temat ( zakres, cel, .... ) - potrzeba i jej ranga, - wybór samodzielny.

2. Dane wyjściowe ( obszar i zakres ważności, metoda uzyskania, źródła, forma przedstawienia, ...) do realizacji celu

3. Mapka myślowa problemu

4. Koncepcja zaspokojenia potrzeby - warianty

5. Wybór systemu optymalnego produktu / usługi - dlaczego to ?

6. Skrócony biznes plan - koszty

7. Harmonogram realizacji wdrożenia / modernizacji - kiedy ?

8. Opis projektu standardowy z przypisami20 i cytatami źródeł i literatury np. [ cempel 02,s12]21 w tekście ( 5 - 15 stron ) i ewentualnymi załącznikami

 

                Uwaga:

A. Termin oddania; najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem semestru

B. Proszę o przemyślany i odpowiedzialny wybór tematu - ( bo np. będzie to moje źródło utrzymania i samorealizacji )

 

Życzę powodzenia

CC

Z3. Przykładowy spis Projektów Koncepcyjnych opracowanych przez studentów poprzednich lat.

    Integralną częścią zajęć Wstępu do Teorii i Inżynierii Systemów jest projektowanie koncepcyjne systemów różnego typu i rodzaju. Przykładowe projekty wzięte z kilku lat z Wydziału BMiZ przedstawia poniższy spis.

 

Projekt telewizyjnej prezentacji lektur dla szkół podstawowych.

Sala ćwiczeń.

Parking Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo.

System informatyczny WBMiZ.

Ośrodek ćwiczeń siłowych.

Kuchnia w akademiku.

Systemu rekrutacji na studia.

Kompleksowa obsługa imprezy targowej przykładowo wybranej hali.

Projekt i zabudowa stoiska targowego.

Witryna sieciowego informatora dla studentów.

Wypożyczalnia podręczników.

Bufet w budynku WBMiZ.

Klub studencki / profesorski.

Projekt systemu szatni w WBMiZ.

Projekt kuchenki w domu studenckim.

Projekt biura pośrednictwa pracy.

Projekt sali wykładowej.

Modernizacja stołówki studenckiej.

Laboratorium Inżynierii Wirtualnej.

Systemy wdrażania jakości.

Systemy zarządzania przez jakość.

Internet jako przykład podejścia systemowego.

Społeczne systemy tworzenia i przetwarzania wiedzy.

Systemowe opracowanie każdego tematu wykładowego lub tematu interesującego dla autora.

 

Z3 Skrócony biznes plan22

Strona tytułowa ( identyfikacja tematu, celu, miejsca, czasu, autora )

1. Streszczenie ( ujęcie syntetyczne - executive summary ).

do trzech stron

ogólny obraz produktu, usługi, lokalizacja, rynek zbytu, zalety i umiejętności kierownictwa, cele     finansowe, projektowany rozwój

2. Dane podstawowe, biznes:

opis produktu lub usługi,

lokalizacja,

dotychczasowe doświadczenia,

cele i filozofia działania,

wyjaśnienie dlaczego biznes skazany jest na sukces

3. Opis przedsięwzięcia:

etapy rozwoju przedsięwzięcia ( planowanie strategiczne ),

dział sprzedaży,

metody sprzedaży i dystrybucji,

reklama i promocja,

zakładane zmiany w asortymencie oraz zmiany cen

4. Personel kierowniczy:

nazwiska, pełnione funkcje, doświadczenia, dokonania,

ocena rynku,

opis luki rynkowej, jej rozmiar, charakterystyka, rozwój i liczba konsumentów i ich potrzeby,

opis konkurencji ( firmy i ich charakterystyka ),

porównanie swego biznesu z tymi firmami

5. Dane finansowe :

wprowadzenie, cel planowania i kontroli, korzystanie z zysków i pieniędzy inwestorów,

zarys dotychczasowych wyników finansowych,

projektowane zyski,

projekty przepływu gotówki,

obecne zestawienie finansowe,

sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie, licencje, patenty, know how,

personel i wynagrodzenia,

analiza finansowa, źródło i przeznaczenie funduszy, główne współczynniki i dane statystyczne, dodatkowe źródła finansowania

5. Dokumenty pomocnicze i załączniki