ECTS
Europejski System Transferu Punktów

Karty opisu przedmiotu

 Strona główna


Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania                                Karta opisu przedmiotu
Tytuł : Kod
Inżynieria Systemów 000 2
Kierunek
Mechanika i Budowa Maszyn
Rok / Semestr
5 / 9
Specjalność Przedmiot
obowiązkowy
Godziny / tydzień

Wykład:  2             Ćwiczenia :              Laboratoria:                      Projekty / seminaria :

Liczba punktów

3

Prowadzący : prof. dr hab. Czesław CEMPEL, dr hc mult.;
                       tel: +48 (061) 665 23 28
                       e-mail: Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :       Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                       tel. +48 (061) 665 23 63
                       e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :
        Przedmiot należący do grupy przedmiotów ogólnych technicznych.

Cele :

        Pokazać aktywność inżynierską w szerszym kontekście aktywności ludzkości i postępu kulturowego i cywilizacyjnego.
        Nauczyć myślenia twórczego i innowacyjnego projektowania koncepcyjnego wyrobów, usług i systemów.

Opis przedmiotu :

        Myślenie redukcjonalistyczne Newtona i Descarte΄są, sukcesy i porażki. Myślenie holistyczne, drogi rozwoju technicznego i naukowego, stan obecny.
        Paradygmat systemowy w nauce technologii i kulturze. Szok przyszłości, trzecia fala, cywilizacja wiedzy, wpływ technologii informatycznych  na naukę
        technologię i gospodarkę. Systemy naturalne, sztuczne, abstrakcyjne, materialne, techniczne, socjotechniczne, ich rodzaje i własności. Cykle życia
        systemów, koszty cyklu życia i ich opis, bariery produktywności gospodarki. Proste modele zachowania systemów : równowaga rynkowa, model
        produkcji, rywalizacja o zasoby, wyścig zbrojeń, urbanizacja, zużycie maszyn i systemów technicznych, modele świata - "microworlds". Identyfikacja,
        ewolucja i  prognozowanie zachowania systemów. Metody projektowania koncepcyjnego systemów, analiza potrzeb i ograniczeń, metody  myślenia
        twórczego, brainstorming, brainwriting, synektyka, morfologia, delphi. Ocena i optymalizacja rozwiązań  systemowych zastosowania   teorii
        użyteczności i teorii decyzji, decyzje w warunkach niepewności i ryzyka, drzewo decyzji. Organizacja jako system,  systemy samoorganizujące
        i samouczące, uczenie jedno i dwupętlowe w uczeniu organizacji, knowledge management. Inżynieria wirtualna w optymalizacji systemowej,
        cywilizacja wiedzy w gospodarce i społeczeństwie, podejście zachodnie i japońskie.

Wymagane wiadomości :

        Podstawy wiedzy inżynierskiej i projektowania inżynierskiego właściwego dla danego kierunku.

Forma prowadzonych zajęć :

        Wykład ilustrowany przezroczami i symulacjami

Metoda oceny :

        Projekt przedsięwzięcia na zaliczenie..

Bibliografia :

 1. Robertson J. i S., Pełna Analiza Systemowa WNT, W-wa, 1999.
 2. Blanchard B.S. , Fabrycky W. J. , Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1990.
 3. Sage A.P. , Systems Engineering, Wiley-Interscience, New York, 1992.
 4. Gutenbaum J. , Modele Matematyczne Systemów, Omnitech, Warszawa, 1992.
 5. Tofler A. i H. , Budowa Nowej Cywilizacji - Polityka Trzeciej Fali, Zysk i Ska, Poznań, 1996.
 6. Pogorzelski W. , Inżynieria Badań Systemowych, Wyd. Pol. Warszawskiej, 1999.
 7. Senge P. Piąta Dyscyplina - Teoria i Praktyka Organizacji Uczących się, Wyd. ABC, Warszawa, 1998
 8. Cempel C.,Teoria i Inżynieria Systemów, IV-Wyd. e-skrypt, Internet http://neur.am.put.poznan.pl
 9. Kaposi A., Myers M., Systems for All, Imperial College Press, London 2001, p 375
 10. Skyttner L., General Systems Theory, World Sientific, Singapore, 2001, p459.

...

Tytuł Kod
Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn 1-3
Specjalność Przedmiot
Studium Doktoranckie obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 2    Ćwiczenia :      Laboratoria :       Projekty / seminaria : 3

Prowadzący : prof. dr hab. Czesław CEMPEL
                       tel: +48 (061) 665 23 28
                       e-mail: Czeslaw.Cempel@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : należy do grupy przedmiotów podstawowych.

Cele : pokazać aktywność badawczą w szerszym kontekście aktywności ludzkości i postępu, nauczyć metodologii i twórczego myślenia z zastosowaniem technologii informatycznych, w drodze do społeczeństwa wiedzy.
 

Opis przedmiotu : badania, badania naukowe, problemy badawcze i badania awansowe. Źródła błędów i pułapek  w nauce, metoda, metodologia. Rozwój współczesnej nauki, rewolucje i paradygmaty w nauce, paradygmat  holistyczny (systemowy)  i jego implikacje. Wiedza, umiejętność, nauka, inżynieria, metodologia pozyskiwania wiedzy naukowej. Od informacji  do mądrości, cykle istnienia wiedzy, społeczne zapotrzebowanie na wiedzę. Modele zjawisk i obiektów,  modelowanie, modele ze znaną strukturą, identyfikacja struktury i parametrów modeli, badania w świecie modeli-symulacja. Decyzje optymalne w badaniach, optymalizacja jakościowa, heurystyczna  i ilościowa, podejmowanie decyzji deterministycznych i decyzji z ryzykiem. Naukowe i  innowacyjne rozwiązywanie problemów, metody myślenia  twórczego, mapy myśli i harmonogramy działań,
myślenie hipertekstowe, projektowanie przyszłości. Technologie informatyczne, sztuczna inteligencja, automaty komórkowe i programowanie ewolucyjne, inżynieria  i rzeczywistość wirtualna. Organizacyjne tworzenie wiedzy
i umiejętności w Japonii i na Zachodzie, teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy, knowledge management.
Społeczeństwo wiedzy, nowy wymiar jej kreowania i użytkowania, metasystem ludzkiej aktywności.
Eksternalizacja wiedzy-publikacje, jak pisać i publikować raport, pracę doktorską i naukową.

Wymagane wiadomości : podstawy wiedzy i umiejętności wyniesione ze szkoły wyższej po ukończeniu dyplomu magistra (lub mgr inż.) .
 

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany przezroczami i pokazami.
 

Metody oceny : projekt i mapka myśli z harmonogramem działania na zaliczenie.
 

Bibliografia :

 1. Bazewicz M., Collen A., Podstawy Metodologiczne Systemów Ludzkiej Aktywności, Wyd. Pol. Wrocławska Wrocław 1995.
 2. Cmielewski A., Filozofia Poppera - Analiza Krytyczna, Wyd. Uniw. Wrocł. Wrocław 1995
 3. Buzan T., Buzan B. Mapy Twoich myśli, Wyd. Ravi, Łódź 1999.
 4. Hajduk Z. Ogólna Metodologia Nauk, Wyd. KUL, Lublin, 2001.
 5. Kerkchove de D., Inteligencja Otwarta, Wyd. MIKOM, W-wa, 2001.

 

...

dr hab. inż. Marian W. DOBRY   prof. nadzw. PP

Tytuł Kod
Energetyczna Diagnostyka Systemów ( BIO ) Mechanicznych  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 15   Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 15 3

 

Prowadzący : dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail: Marian.Dobry@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele : zapoznanie się z energetyczną diagnostyką i optymalizacją systemów mechanicznych i biomechanicznych.

Opis przedmiotu : zaawansowana analiza skutków oddziaływania obciążeń dynamicznych na strukturę systemu mechanicznego w dziedzinie energii - Poziomy konwencjonalnej i energetycznej analizy dynamicznej w dziedzinie czasu - Podstawy teoretyczne energetycznej diagnostyki - Fazy modelowania energetycznego - Symulacyjna analiza strukturalnego i globalnego  rozdziału mocy oraz przepływu energii w systemie mechanicznym - Energetyczna ocena skutków oddziaływań - Energetyczna detekcja uszkodzeń i ocena wariantów konstrukcji - Energetyczna optymalizacja konstrukcji maszyn - polikryterium optymalizacji - przykłady zastosowań.

Wymagane wiadomości : podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki  ( MATLAB / SIMULINK).

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki, rozdziału mocy i przepływu energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych z użyciem wizualizatora.

Metody oceny : egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Dobry M. W. ; Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP), Seria : Rozprawy Nr 330 ISSN 0551 - 6528, Wyd. Politechniki Poznańskiej, marzec 1998.

 2. Dobry M. W. ; Podstawy teoretyczne uogólnionej - energetycznej diagnostyki struktur mechanicznych i systemów biomechanicznych, II  Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Warszawa, Tom 1 Referaty zamawiane, Politechnika Warszawska, 19-22 września 2000, s. 95-105

 3. Dobry M. W. ; podstawy zaawansowanej diagnostyki energetycznej systemów mechanicznych i biomechanicznych, Diagnostyka Vol.23, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, wrzesień 2000 r.   s. 23-26

...

 
Tytuł Kod
Zaawansowane zagadnienia dynamiki  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 7
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 15   Ćwiczenia : 15   Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

Prowadzący : dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail: Marian.Dobry@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele : analiza i synteza dynamiczna systemów mechanicznych o wielu stopniach swobody.

Opis przedmiotu : wprowadzenie - analityczna dynamika - stopnie swobody - generalne równania dynamiki - poziomy strukturalnej analizy dynamicznej systemów mechanicznych - charakterystyki dynamiczne liniowych i nieliniowych członów napędowych, podsystemów i elementów systemów mechanicznych - analiza i synteza podsystemów mechanicznych - symulacja cyfrowa dynamiki systemów mechanicznych liniowych i nieliniowych z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania - płaszczyzna fazowa - portrety fazowe - stateczność ruchu symulacja pełnego systemu  napędowego - symulacja cyfrowa dynamicznych naprężeń w elementach złożonego systemu mechanicznego - hierarchizacja obciążeń dynamicznych elementów systemu.

Wymagane wiadomości : podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki ( MATLAB / SIMULINK ).

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki systemów mechanicznych z użyciem wizualizatora.

Metody oceny : egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Cannon R. H. jr. " Dynamika układów fizycznych "  WNT. Warszawa  1973 r.
 2. Parszewski Z. " Drgania i Dynamika Maszyn " WNT. Warszawa  1982 r.
 3. Marchelek K. " Dynamika obrabiarek "  WNT. Warszawa 1974 r.
 4. Gerc E. W.  " Napędy pneumatyczne. Teoria i obliczanie "  WNT. Warszawa 1973 r.
 5. Wejc W. L. Koczur A. E. Martynieniko A. M.  " Obliczenia dynamiki napędów maszyn " Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa 1975 r.
 6. Dobry M. W.  " Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP ). Rozprawa habilitacyjna. Seria  " Rozprawy "  nr 330  ISSN  0551-6528, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, marzec 1998 r.

...

Tytuł Kod
Redukcja drgań  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 15   Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 15 3

 

Prowadzący : dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail: Marian.Dobry@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele : poznanie metod redukcji drgań w systemach mechanicznych i biomechanicznych

Opis przedmiotu : podział drgań - stan prawny ochrony człowieka przed drganiami w środowisku pracy - normy : ISO, EN i PN - źródła drgań - metody i środki minimalizacji drgań na etapie projektowania, produkcji i eksploatacji - obniżenie wibroaktywności źródeł - wibroizolacja - eliminacja - ograniczenie szkodliwych warunków pracy człowieka - najnowsze metody i środki minimalizacji drgań - przykłady redukcji drgań maszyn.

Wymagane wiadomości : podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki  ( MATLAB / SIMULINK )

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki, rozdział mocy i przepływu energii w systemach bio - mechanicznych z użyciem wizualizatora

Metody oceny : egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Cempel C. ;  Drgania mechaniczne - Wprowadzenie. Skrypt nr 1060. Poznań, 1982, Wyd. Politechniki Poznańskiej
 2. Goliński J. A. ; Wibroizolacja maszyn i urządzeń, WNT. Warszawa 1979 r.
 3. Dobry M. W. ; Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP ) Seria : Rozprawy nr 330  ISSN 0551-6528, Wyd. Politechniki Poznańskiej, marzec 1998
 4. Parszewski Z. ; Drgania i Dynamika Maszyn, WNT. Warszawa 1982 r.
 5. Osiński Z. ; Tłumienie drgań mechanicznych, PWN. Warszawa 1979 r. 

...

dr inż. Roman BARCZEWSKI

Tytuł Kod
Pomiary i badania wibroakustyczne 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 8
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele : studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i umiejętności dotyczące pomiarów i analizy drgań mechanicznych i dźwięków ; doskonalenie umiejętności w interpretacji  i ocenie wyników badań

Opis przedmiotu : Cechy sygnałów wibroakustycznych. Obszary zastosowań pomiarów drgań i dźwięku.  Pomiary drgań  mechanicznych - typowy  układ  pomiarowy. Podstawowe charakterystyki i obszary zastosowań przetworników, ( przed ) wzmacniacze, filtry ( charakterystyki korekcyjne H-A, WB ). Procedury kalibracji toru pomiarowego. Percepcja dźwięku. Pola akustyczne. Pomiary akustyczne - podstawowy system pomiarowy. Mikrofony, wzmacniacze filtry ( częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne A, B, C, D ). Rejestracja analogowa i cyfrowa sygnałów WA. Analizy sygnałów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, amplitudy i częstotliwości. Aparatura pomiarowa i analizująca. Pomiary i badania normowe systemów antropotechnicznych. Archiwizacja, raportowanie wyników badań. Przygotowanie i realizacja sesji pomiarowych.

Wymagane wiadomości : podstawy teorii drgań mechanicznych, podstawy elektrotechniki i technologii informatycznych

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliogramami i wsparty prezentacjami multimedialnymi ; eksperymenty przeprowadzane na stanowiskach laboratoryjnych.

Metody oceny : testy, raporty, egzamin

Bibliografia :

 1. Bendat J. Piersol A.  Metody pomiarów i analizy sygnałów losowych ; PWN  Warszawa 1976
 2. Cempel C.  Wibroakustyka stosowana ; PWN Warszawa 1989
 3. Engel Z. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem  PWN 1993
 4. Normy  PN-EN, ISO
 5. Barczewski R.  Laboratorium Pomiarów  WA - IMS  PP , edycja internetowa, 2002

...

 
Tytuł Kod
Diagnostyka Techniczna - podstawy 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 8
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 1 3

 

Prowadzący : dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele : studenci otrzymują wiedzę z podstaw diagnostyki technicznej w szczególności diagnostyki wibroakustycznej ( DWA) oraz umiejętności w zakresie oceny stanu technicznego maszyn, identyfikacji uszkodzeń

Opis przedmiotu : Terminologia, miejsce diagnostyki w poszczególnych etapach życia systemów technicznych. Metody badań stanu technicznego maszyn, jej podzespołów i elementów. Miary i charakterystyki sygnałów WA jako symptomy diagnostyczne. Ogólna ocena stanu technicznego maszyn na podstawie pomiarów drgań ( normy ISO oraz PN-EN ). Symptomowa krzywa życia. Szacowanie wartości alarmowych i granicznych symptomów. Metody i techniki wykrywania i identyfikacji uszkodzeń niesprawności i zjawisk w : łożyskach , wałach, przekładniach zębatych, silnikach elektrycznych, silnikach spalinowych, maszynach przepływowych i innych typach maszyn i podzespołów.

Wymagane wiadomości : podstawy maszynoznawstwa, drgania i dynamika maszyn, technologie informatyczne

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliogramami i wsparty prezentacjami multimedialnymi ; eksperymenty przeprowadzane na stanowiskach laboratoryjnych oraz obiektach rzeczywistych.

Metody oceny : testy, prezentacja opracowanego systemu diagnostycznego, egzamin

Bibliografia :

 1. Handbook of condition monitoring, Edited by B.K.N. Rao, Elsevier Science Ltd. 1996
 2. Cempel C.  Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn ; PWN  Warszawa 1989
 3. Diagnostyka Maszyn, zasady ogólne przykłady zastosowań, Praca pod redakcją C.Cempla i F.Tomaszewskiego, Wydawnictwo MCNEMT Radom  1992
 4. Morel J.  Drgania Maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego ( tłum. ) PTDT, 1992
 5. Barczewski R.  Laboratorium diagnostyki systemów - edycja internetowa, 2002

...

 
Tytuł Kod
Zaawansowane zagadnienia diagnostyki 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele : Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w stosowaniu zaawansowanych metod i technik analizy sygnałów wibroakustycznych w diagnozowaniu maszyn i ich elementów.

Opis przedmiotu : Źródła procesów wibroakustycznych ( WA ) w maszynach. Metody selekcji sygnałów WA. Zastosowanie zaawansowanych metod i technik analizy sygnałów w diagnostyce maszyn : uśrednianie synchroniczne, cepstrum, analiza poliharmoniczna PRF, transformata Hilberta, metody analizy czasowo-widmowej ( krótkoczasowa transformata Fouriera, dystrybucja Vigner Ville΄a, transformacja Wawelet ). Badania dynamiczne układów mechanicznych i ich elementów : test harmoniczny, szumowy i impulsowy. Najnowsze trendy w diagnostyce technicznej.

Wymagane wiadomości : Diagnostyka techniczna - podstawy, pomiary i badania wibroakustyczne.

Forma prowadzonych zajęć : wykład ilustrowany foliogramami i materiałem wideo oraz animacjami komputerowymi ; laboratorium - eksperymenty wykonywane na stanowiskach laboratoryjnych.

Metody oceny : testy, raporty z eksperymentów, egzamin

Bibliografia :

 1. Cempel C.  Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn, PWN Warszawa 1989
 2. Shie Qian, Dapang Chen, Joint Time-Frequency Analysis - methods and applications Prentice Hall PTR 1996
 3. Broch J. T. Mechanical Vibration and Shock Measurement, B&K 1980
 4. Publikacje konferencyjne oraz internet

...

Tytuł Kod
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele : Przygotowanie studentów do prowadzenia komputerowo wspomaganych badań w obszarze dynamiki i wibroakustyki maszyn. Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz zarządzania danymi.

Opis przedmiotu : Wstępne  przetwarzanie i  kondycjonowanie sygnałów analogowych. Podstawy teoretyczne konwersji analogowo cyfrowej. Budowa, działanie oraz obsługa programowa interfejsów komputerowych  m.in. ( porty szeregowe i równoległe, przetworniki ADC i DAC procesory sygnałowe DSP i akwizycji danych DAP ). Cyfrowe przetwarzanie szeregów czasowych w dziedzinie czasu, amplitudy i częstotliwości. Wizualizacja danych, konwersja formatów danych, archiwizacja. Pakiet programowy DASYLab - jego struktura i przykłady zastosowań. Konfigurowanie wirtualnego środowiska pomiarowo-analizującego i sterującego z wykorzystaniem programu DASYLab.

Wymagane wiadomości : Podstawy programowania, oraz wiedza z zakresu pomiarów i analiz sygnałów wibroakustycznych.

Forma prowadzonych zajęć : Wykład ilustrowany foliogramami i wspomagany komputerowo. Ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Metody oceny : Testy, prezentacja opracowanego wirtualnego układu pomiarowego analizującego sterującego lub programu komputerowego, egzamin.

Bibliografia :

 1. Ozimek E.  Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów  PWN  Warszawa  Poznań  1985
 2. Naba Barkakati,  Turbo C + +   Bible Prentice Hall  Computer Publishing 1988, ( wersja polska Biblia Turbo C + + , Wydawnictwo  LT&P )
 3. Pomiary fizyczne za pomocą komputera, red. Henryk Szydłowski, Wydawnictwo naukowe UAM 1999
 4. DASYLab - Data Acquisition System Laboratory - User Guide, DASYTEC  USA 1996

...

Tytuł Kod
Systemy diagnostyczne maszyn i urządzeń 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele : Zapoznanie z urządzeniami i systemami diagnostycznymi. Opanowanie umiejętności określenia systemu diagnostycznego i jego konfiguracja dla wskazanej maszyny oraz szacowanie korzyści ekonomicznych wdrożenia systemu.

Opis przedmiotu : Urządzenia diagnostyczne do badań np. : wibroakustycznych, ultradźwiękowych metodą emisji akustycznej , wizualnych,  radiograficznych, termicznych i innych. Prezentacja urządzeń, podstawowe parametry, zalety, ograniczenia, sposoby wykonywania badań. Systemy diagnostyczne maszyn  off i  on-line. Struktura systemów realizowane typowe zadania. Systemy ekspertowe. Metoda tworzenia systemu diagnostycznego. Szacowanie efektów ekonomicznych. Prognostyczne utrzymanie ruchu maszyn.

Wymagane wiadomości : Podstawy diagnostyki technicznej

Forma prowadzonych zajęć :  Wykład ilustrowany foliogramami materiałem wideo, pokaz funkcjonowania urządzeń i badań. Wycieczka do elektrowni, zapoznanie się z funkcjonowaniem profesjonalnego systemu diagnostycznego  on-line. Projekt : opracowanie systemu diagnostycznego of-line ( programowanie zbieracza danych ).

Metody oceny : Testy, prezentacja opracowanego systemu diagnostycznego, egzamin.

Bibliografia :

 1. Diagnostyka Maszyn , zasady ogólne przykłady zastosowań, Praca pod redakcją   C. Cempla                  i  F. Tomaszewskiego , Wydawnictwo MCNEMT  Radom  1992.
 2. Mitchell J. , An introduction to Machinery analysis and monitoring, PWB 1981
 3. Lewińska - Romicka A.  Badania nieniszczące, podstawy defektoskopii  WNT  Warszawa  2001
 4. Publikacje konferencyjne
 5. Dane producentów urządzeń i systemów diagnostycznych - internet

...

dr Maria  GOLEC

 

Tytuł Kod
Redukcja hałasu 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / VIII
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn  profil : Diagnostyka i eksploatacja maszyn fakultatywny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 1 3

 

Prowadzący : dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail: Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot fakultatywny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele : Dogłębne poznanie metod redukcji i rozwiązań praktycznych redukcji hałasu

Opis przedmiotu : Identyfikacja źródeł hałasu. Minimalizacja emisji źródeł  dźwięku. Redukcja hałasu na drodze jego propagacji : przegrody, ekrany akustyczne, obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, kabiny dźwiękoszczelne, tłumiki hałasu, ochronniki słuchu. Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Metody aktywne zwalczania hałasu-sterowanie energią akustyczną. Redukcja infradźwięków i ultradźwięków. Materiały i ustroje dźwiękochłonno-izolacyjne. Przykłady rozwiązań technicznych.

Wymagane wiadomości : Podstawowa wiedza z akustyki przemysłowej, matematyki, fizyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć : Wykład ilustrowany przezroczami i filmami  CD. Konsultacje projektowe.

Metody oceny : Ocena rozwiązań projektowych

Bibliografia :

 1. Engel Z. : Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem.  PWN  Warszawa  1993

 2. Wibroakustyka Maszyn i Środowiska. Red. Engel Z. , Wiedza i Życie. Warszawa 1995

 3. Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych  ze wspomaganiem komputerowym. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1993

 4. Engel Z. , Sikora J. : Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne   Podstawy projektowania i sterowania. Wydawnictwa AGH Kraków 1998

 5. Makarewicz R. : Hałas w środowisku. Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 1996

 6. Gołaś A. : Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska

...

Tytuł Kod
Akustyka Przemysłowa 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / VIII
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn  profil : Diagnostyka i eksploatacja maszyn fakultatywny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria :  1        Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail: Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot fakultatywny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele : Dogłębne poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z kształtowaniem warunków akustycznych w przemyśle.

Opis przedmiotu :  Fale akustyczne, pole akustyczne. Źródła dźwięku. Wpływ hałasu na człowieka i środowisko, kryteria oceny szkodliwości hałasu. Hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy. Metody badań procesów akustycznych, laboratoria akustyczne. Pomiary hałasu w środowisku : hałas przemysłowy i na stanowiskach pracy, hałas komunikacyjny. Metody badań parametrów akustycznych maszyn i urządzeń. Badania akustyczne w pomieszczeniach. Zagadnienia minimalizacji hałasu w przemyśle. Technologie informatyczne w projektowaniu i optymalizacji klimatu akustycznego w przemyśle i środowisku.

Wymagane wiadomości : Podstawowa wiedza z matematyki, fizyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć : Wykład ilustrowany przezroczami i filmami z CD , laboratorium .

Metody oceny : Egzamin ustny, ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Bibliografia :

 1. Engel Z. , Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa 1993

 2. Handbook of Acoustics, Malcolm J. Crocker, ed. New York : John Wiley and Sons 1998

 3. Wibroakustyka Maszyn i Środowiska red. Engel Z. , Wiedza i Życie Warszawa 1995

 4. Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych ze wspomaganiem komputerowym,  Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1993

 5. Gołaś A. , Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wydawnictwa AGH Kraków 1995

 6. Engel Z. , Kowal J. , Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH 1995

 7. Makarewicz R. , Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 1996

...

Tytuł Kod
Akustyka Środowiska 000 2
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / IX
Specjalność Przedmiot
Technologia maszyn  profil : Diagnostyka i eksploatacja maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia :    Laboratoria :          Projekty / seminaria : 1 3

 

Prowadzący : dr Maria Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail: Maria.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :

Przedmiot obieralny na kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn

Cele : Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z kształtowaniem akustycznym środowiska.

Opis przedmiotu : Zagrożenia akustyczne w środowisku, hałas w terenie zurbanizowanym i metody jego ograniczenia, hałas autostrad - prognozowanie, ocena, minimalizacja, wpływ hałasu na człowieka - kryteria oceny szkodliwości, monitoring akustyczny środowiska, ochrona przeciwdźwiękowa w budownictwie, europejskie i polskie regulacje prawne.

Wymagane wiadomości : Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki, akustyki i projektowania inżynierskiego.

Forma prowadzonych zajęć : Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, projekt - wykorzystanie programów numerycznych kształtowania środowiska akustycznego.

Metody oceny : Egzamin i ocena projektów

Bibliografia :

 1. Podstawowe problemy współczesnej  techniki. Wibroakustyka maszyn i środowiska, tom XXVII [red.] Z. Engel, Wiedza i Życie, Warszawa 1995

 2. R. Makarewicz, Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996

 3. A.Gołaś, Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995

 4. Z. Engel, J. Kowal, Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995

 5. J. H. Czajka, Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 2000

   ...

dr Zdzisław Golec

 

Tytuł Kod
Modelowanie układów mechanicznych 000 06 0 8 02 0 0506
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika IV / VIII
Specjalność Przedmiot
  obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :  Ćwiczenia : 1    Laboratoria :          Projekty / seminaria :  

 

Prowadzący : dr Zdzisław Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail: Zdzislaw.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : Przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika

Cele : Poznanie teoretycznych i praktycznych metod modelowania złożonych układów mechanicznych

Opis przedmiotu : Zasady ilościowego opisu dynamiki układów mechanicznych, dynamika układów dyskretnych o skończonej ilości stopni swobody, układy nieliniowe, metody przybliżone rozwiązywania nieliniowych równań ruchu, zasady cyfrowego rozwiązywania równań ruchu, dynamika układów ciągłych, metody cyfrowego modelowania układów ciągłych - wprowadzenie do metod  FEM ( finite element metod ) i  BEM ( boundary element method ).

Wymagane wiadomości : Podstawowa wiedza z matematyki, fizyki i mechaniki

Forma prowadzonych zajęć : Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia - wykorzystanie podstawowych programów komputerowych w zakresie modelowania układów mechanicznych.

Metody oceny :  Egzamin ustny i kolokwium z praktycznej znajomości modelowania

Bibliografia :

 1. J. Awrejcewicz, Drgania deterministyczne układów dyskretnych, WNT, Warszawa 1996

 2. J. Awrejcewicz , W. A. Krysko, Drgania układów ciągłych, WNT, Warszawa 2000

 3. J. Kruszewski, E. Wittbrodt, Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym, t. I, t.  II, WNT, Warszawa 1992

 4. J. Michalczyk, Maszyny wibracyjne. Obliczenia dynamiczne, drgania, hałas, WNT, Fundacja książka Naukowo - Techniczna, Warszawa 1995

 5. Z. Dąbrowski, S. Radkowski, A. Wilk, Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym , Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa - Katowice - Radom 2000.

...

dr inż. Maciej TABASZEWSKI

Tytuł Kod
Technologie informatyczne w diagnostyce  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot 
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 1    Ćwiczenia :     Laboratoria : 1         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Maciej Tabaszewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Maciej.Tabaszewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : obowiązkowy

Cele : Uzupełnienie wiedzy studenta w zakresie diagnostyki maszyn, a w szczególności : rozwiązywania zaawansowanych problemów za pomocą komputerowych środków obliczeniowych, zastosowań sztucznej inteligencji, działania automatycznych systemów diagnostycznych wspomaganych komputerowo.

Opis przedmiotu : Przedmiot obejmuje zaawansowane techniki komputerowe stosowane w nowoczesnej diagnostyce maszyn. Wyróżnić tutaj można : zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji związane z wnioskowaniem diagnostycznym i identyfikacją uszkodzeń, wykorzystanie logiki rozmytej i systemów eksperckich na etapie wnioskowania, techniki komputerowe związane z przygotowaniem danych diagnostycznych i zaawansowanym przetwarzaniem sygnałów diagnostycznych, prognozowaniem wartości symptomu i stanu.

Wymagane wiadomości : Podstawy przetwarzania sygnałów, podstawy diagnostyki maszyn

Forma prowadzonych zajęć : Zajęcia wykładowe obejmują teorię z zakresu opisanych zagadnień oraz podstawy obsługi programu MATLAB. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują rozwiązywanie konkretnych problemów z zakresu diagnostyki w oparciu o program MATLAB. Program ten ze względu na swoją elastyczność pozwala na zilustrowanie i zrozumienie podstawowych algorytmów prowadzących do rozwiązania określonych problemów.

Metody oceny : Wykład - ocena z egzaminu, ćwiczenia laboratoryjne - sprawozdania dotyczące konkretnego rozwiązanego problemu.

Bibliografia :

 1. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła    Matlab - obliczenia numeryczne i  ich zastosowania Nikom, Poznań 1996
 2. Bogdan Żółtowski  Podstawy diagnostyki maszyn, ATR, Bydgoszcz 1996
 3. Ryszard Tadeusiwicz  Sieci neuronowe   Akademicka oficyna wydawnicza  RM  Warszawa 1993

 

...

Tytuł Kod
Technologie informatyczne w diagnostyce  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 10
Specjalność Przedmiot 
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :     Ćwiczenia :     Laboratoria : 1         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Maciej Tabaszewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Maciej.Tabaszewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : obowiązkowy

Cele : Uzupełnienie wiedzy studenta w zakresie diagnostyki maszyn, a w szczególności : rozwiązywania zaawansowanych problemów za pomocą komputerowych środków obliczeniowych, zastosowań sztucznej inteligencji, działania automatycznych systemów diagnostycznych wspomaganych komputerowo.

Opis przedmiotu : Przedmiot bazuje na teoretycznych aspektach zaawansowanych technik komputerowych stosowanych w nowoczesnej diagnostyce maszyn i jest kontynuacją przedmiotu rozpoczętego w poprzednim semestrze. Przedmiot zawiera takie zaawansowane zagadnienia z zakresu informatyki stosowanej w diagnostyce technicznej jak identyfikacja uszkodzeń i prognoza stanu oparta o metody sieci neuronowej i techniki komputerowe związane przetwarzaniem sygnałów diagnostycznych.

Wymagane wiadomości : Podstawy przetwarzania sygnałów, podstawy diagnostyki maszyn, podstawy technologii informatycznych z poprzedniego semestru.

Forma prowadzonych zajęć :   Ćwiczenia laboratoryjne obejmują rozwiązywanie konkretnych problemów z zakresu diagnostyki w oparciu o program MATLAB. Program ten ze względu na swoją elastyczność pozwala na zilustrowanie i zrozumienie podstawowych algorytmów prowadzących do rozwiązania określonych problemów.

Metody oceny : Sprawozdania dotyczące konkretnego rozwiązanego problemu.

Bibliografia :

 1. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła   Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania  Nikom, Poznań 1996
 2. Bogdan Żółtowski  Podstawy diagnostyki maszyn  ATR  Bydgoszcz  1996
 3. Ryszard Tadeusiewicz   Sieci neuronowe  Akademicka oficyna wydawnicza  RM, Warszawa 1993

...

 

dr inż. Wojciech SAŁATA

Tytuł Kod
Mechanika ogólna I 000 06 0 302 0 0503
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika   II / 3
Specjalność Przedmiot 
   obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 2    Ćwiczenia : 1    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Wojciech Sałata 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Wojciech.Salata@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot podstawowy na kierunku Mechanika Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Cele : Pogłębienie ogólnego wykształcenia studentów z zakresu nauk ścisłych oraz wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną niezbędną do studiowania wytrzymałości materiałów, drgań mechanicznych, teorii maszyn i mechanizmów i innych.

Opis przedmiotu : Wybrane zagadnienia z algebry wektorów. Aksjomaty statyki. Więzy i ich reakcje. Siły wewnętrzne i zewnętrzne. Ogólny warunek równowagi dowolnego układu materialnego. Zbieżny układ sił : redukcja układu, warunki równowagi, twierdzenie o trzech siłach. Para sił. Dowolny układ sił : redukcja układu, warunki równowagi. Szczególne przypadki dowolnego układu sił. Układy statycznie niewyznaczalne. Środki ciężkości brył, powierzchni i linii. Kinematyka punktu. Prędkość i przyśpieszenie dowolnego punktu bryły w ruchu ogólnym. Szczególne przypadki ruchu ogólnego bryły. Ruch złożony punktu. Dwa podstawowe zagadnienia dynamiki. Zasada d΄Alembeta. Drgania punktu materialnego. Praca, moc, energia kinetyczna i potencjalna. Dynamika ruchu złożonego punktu materialnego. Pęd układu punktów materialnych i bryły. Zasada pędu i popędu, zasada zachowania pędu. Twierdzenie o ruchu środka masy. Ruch układu o zmiennej masie.

Wymagane wiadomości : Prawa Newtona. Podstawowe wiadomości z rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.

Forma prowadzonych zajęć :   Wykład, ćwiczenia rachunkowe.

Metody oceny : Sprawdziany pisemne.

Bibliografia :

 1. Sałata W.  Mechanika ogólna w zarysie,  Poznań, Wyd. PP 1998
 2. Leyko J.  Mechanika ogólna  T. I i II, Warszawa, PWN 1996
 3. Misiak J. Mechanika ogólna  T.  I i II, Warszawa, WNT 1995
 4. Osiński Z. Mechanika ogólna  Warszawa, PWN 2000
 5. Misiak J. Zadania z mechaniki ogólnej  Część  I i II, Warszawa, WNT 1992
 6. Nizioł J.  Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki  Warszawa, WNT 2002
 7. Mieszczerski I. W.  Zbiór zadań z mechaniki  Warszawa, PWN 1969

...

 
Tytuł Kod
Mechanika ogólna II 000 06 0 402 0 0504
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika   II / 4
Specjalność Przedmiot 
   obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : 1    Ćwiczenia : 2    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

 

Prowadzący : dr  inż. Wojciech Sałata 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail: Wojciech.Salata@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail : office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów : przedmiot podstawowy na kierunku Mechanika Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Cele : Pogłębienie ogólnego wykształcenia studentów z zakresu nauk ścisłych oraz wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną niezbędną do studiowania wytrzymałości materiałów, drgań mechanicznych, teorii maszyn i mechanizmów i innych.

Opis przedmiotu : Momenty statyczne. Momenty bezwładności. Transformacja momentów bezwładności, twierdzenie Steinera, elipsoida bezwładności. Główne i główne centralne momenty bezwładności. Kręt układu punktów materialnych i bryły. redukcja krętu do środka masy. Zasada krętu i pokrętu, zasada zachowania krętu. Energia kinetyczna układu punktów materialnych i bryły. Twierdzenie Koeniga. Zasada pracy i energii kinetycznej, zasada zachowania energii mechanicznej. Dynamika ruchu ogólnego bryły sztywnej. Dynamika ruchu obrotowego bryły, reakcje dynamiczne. Dynamika ruchu płaskiego bryły. Siły chwilowe, uderzenia proste, ukośne i mimośrodowe. Środek uderzenia. Elementy mechaniki analitycznej : stopnie swobody, więzy, współrzędne uogólnione i siły uogólnione, przemieszczenia przygotowane, zasada prac przygotowanych, równania Lagrange΄a  II - rodzaju, zasada  Dirichleta.

Wymagane wiadomości :  Prawa Newtona. Podstawowe wiadomości z rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego. Wiadomości z mechaniki z poprzedniego semestru.

Forma prowadzonych zajęć : Wykład ćwiczenia rachunkowe

Metody oceny : Sprawdziany pisemne, egzamin.

Bibliografia :

 1. Sałata W.  Mechanika ogólna w zarysie, Poznań, Wyd. PP 1998
 2. Leyko J.  Mechanika ogólna  T.  I i II, Warszawa, PWN 1996
 3. Misiak J.  Mechanika ogólna  T. I i II, Warszawa, WNT  1995
 4. Osiński Z. Mechanika ogólna  Warszawa , PWN 2000
 5. Misiak J.  Zadania z mechaniki ogólnej  Część II i III, Warszawa, WNT 1992
 6. Nizioł J.  Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki  Warszawa, WNT  2002
 7. Mieszczerski I. W.  Zbiór zadań z mechaniki  Warszawa, PWN  1969

 

...

 

Stronę aktualizowano 29.01.2003 r.

( jackub )