dr Zdzisław GOLEC

  Wstecz

Tematy prac dyplomowych

 

 

Dydaktyka:

Karty ECTS

Tytuł Kod
Modelowanie układów mechanicznych 000 06 0 8 02 0 0506
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Maszyn Roboczych i Transportu - Mechanika IV / VIII
Specjalność Przedmiot
  obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :1    Laboratoria :         Projekty / seminaria :  

 

Prowadzący :dr Zdzisław Golec 
                       tel: +48 (061) 665 23 02
                       e-mail:Zdzislaw.Golec@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :Przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika

Cele :Poznanie teoretycznych i praktycznych metod modelowania złożonych układów mechanicznych

Opis przedmiotu :Zasady ilościowego opisu dynamiki układów mechanicznych, dynamika układów dyskretnych o skończonej ilości stopni swobody, układy nieliniowe, metody przybliżone rozwiązywania nieliniowych równań ruchu, zasady cyfrowego rozwiązywania równań ruchu, dynamika układów ciągłych, metody cyfrowego modelowania układów ciągłych - wprowadzenie do metod  FEM ( finite element metod ) i  BEM ( boundary element method ).

Wymagane wiadomości :Podstawowa wiedza z matematyki, fizyki i mechaniki

Forma prowadzonych zajęć :Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia - wykorzystanie podstawowych programów komputerowych w zakresie modelowania układów mechanicznych.

Metody oceny :  Egzamin ustny i kolokwium z praktycznej znajomości modelowania

Bibliografia :

  1. J. Awrejcewicz, Drgania deterministyczne układów dyskretnych, WNT, Warszawa 1996

  2. J. Awrejcewicz , W. A. Krysko, Drgania układów ciągłych, WNT, Warszawa 2000

  3. J. Kruszewski, E. Wittbrodt, Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym, t. I, t.  II, WNT, Warszawa 1992

  4. J. Michalczyk, Maszyny wibracyjne. Obliczenia dynamiczne, drgania, hałas, WNT, Fundacja książka Naukowo - Techniczna, Warszawa 1995

  5. Z. Dąbrowski, S. Radkowski, A. Wilk, Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym , Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa - Katowice - Radom 2000.