STUDIA PODYPLOMOWE
KURSY / STUDIA PODYPLOMOWE

STRONA GŁÓWNA


STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN I OCHRONA PRZED WIBRACJAMI
WYKŁADNIA EUROPEJSKA

 

ORGANIZATOR STUDIUM PODYPLOMOWEGO

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Bio - Dynamiki Systemów przy współudziale Urzędu Dozoru Technicznego O / Poznań


ADRES, TELEFON, FAX. , E-MAIL ORGANIZATORA

ADRES :Politechnika Poznańska
                Instytut Mechaniki Stosowanej
                Zakład Wibroakustyki i Bio - Dynamiki Systemów

                uL. Piotrowo 3 ; 60 - 965 Poznań
                tel. 061 665 23 02 ; fax. 061 665 23 07
                e-mail : Janina Kowalak@put.poznan.pl


 

ADRESAT STUDIUM PODYPLOMOWEGO :


CHARAKTERYSTYKA STUDIUM PODYPLOMOWEGO :

Studia trwają dwa semestry, a program studiów obejmuje :

  1. Wybrane działy nauki i techniki , które stanowią podstawę do specjalizacji zawodowej

  2. Wybrane zagadnienia aktualizujące wiedzę słuchaczy

  3. Zestaw przedmiotów specjalistycznych

Pozyskana wiedza umożliwi obranie jednej z możliwych specjalizacji dyplomowania :


ZASADA UKOŃCZENIA STUDIUM PODYPLOMOWEGO :

Warunkiem ukończenia studium podyplomowego jest zaliczenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego


DODATKOWE INFORMACJE :

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych i zajęć laboratoryjnych w trybie zaocznym.
Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele. Początek zajęć planuje się na miesiąc marzec.
Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem wystawionym przez Politechnikę Poznańską.

UWAGA  ! ! !
Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest  od liczby zgłoszeń.


Termin zgłoszenia :

DO 31 grudnia 2005 roku


OPŁATA : 2.900 ZŁ


 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN I OCHRONA PRZED WIBRACJAMI
POLAMI  EMG  - WYKŁADNIA EUROPEJSKA

 

LP.

PRZEDMIOT SEMESTR 1  

SEMESTR 2

 

BLOK RAZEM

1.

Wybrane zagadnienia z teorii drgań mechanicznych 4 W      

2.

Wybrane zagadnienia z akustyki 4 W  

Przedmioty podstawowe

16

3.

Wybrane zagadnienia z mechaniki i wytrzymałości materiałów 4 W      

4.

Wybrane zagadnienia prawodawstwa UE w zakresie harmonizacji praw  ( terminologia )

4 W

     

 

LP.

PRZEDMIOT SEMESTR 1  

SEMESTR 2

 

BLOK RAZEM

5.

Wymagania dotyczące nowych wyrobów umieszczanych na rynku na przykładzie dyrektyw
98/37/we , 2000/14/we, dyrektywa socjalna, środki ochrony indywidualnej
40 W      

6.

Normy zharmonizowane 30 W      

7.

Procedury oceny zgodności 4 W  

Zagadnienia aktualizujące wiedzę 
( przepisy prawne - konsekwencja wejścia do UE )

103 

8.

Wdrożenie dyrektyw  89/655/EWG I 98/37/WE do polskiego prawa - obowiązki

4 W

     

9.

Procedury oceny minimalnych wymagań wg. dyrektywy 89/655/ewg dla urządzeń nie oznaczonych  CE

4 W

     

10.

Warsztaty - praktyczne ćwiczenia

4 C

     

11.

Bezpieczeństwo , a systemy zapewnienia jakości :
  • Wyrobów umieszczanych na rynku
  • Eksploatacji
 

17 W

   

12.

Techniki utrzymania ruchu   ( 30 H )  

30 W

   

13.

Bezpieczeństwo użytkowników maszyn w procesie pracy  

10 W

   

14.

Akustyka przemysłowa  

13 W, L

Specjalistyczny

81

15.

Akustyka środowiska  

13 W, L

   

16.

Prezentacja aparatury pomiarowej  

10 W , L

   

17.

Seminarium dyplomowe  

5 GODZIN

   

18.

RAZEM      

200

 

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe   . doc ( ~ 35 KB )   . pdf  ( ~126 KB )
Kwestionariusz osobowy