Regulamin Koła Naukowego Spectrum
REGULAMIN

KOŁA NAUKOWEGO

DIAGNOSTYKI I EKSPLOATACJI MASZYN

"SPECTRUM"

WsteczI. Postanowienia ogólne

§ 1
Podstawą prawną działania Koła Naukowego SPECTRUM w szczególności jest:

1/ ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. Nr 65, poz.385)

2/ niniejszy regulamin

§ 2

1.Koło Naukowe SPECTRUM, zwane dalej "Koło Naukowe"jest podstawową formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.

2. Koło Naukowe jest formą aktywności naukowej studentów,zwiększająca zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziały Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ).

§ 3
Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.

II. Nazwa siedziby Koła Naukowego

§ 4

1. Koło Naukowe działa w Instytucie Mechaniki Stosowanej WBMiZ.

2. Siedzibą Koła Naukowego jest Politechnika Poznańska-Instytut Mechaniki Stosowanej 60-965 Poznań,ul.Piotrowo 3.

III. Cele i zadania Koła Naukowego

§ 5

1.Koło Naukowe służy rozwojowi i aktywności naukowej i społecznej studentów.

2.Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu Diagnostyki i Eksploatacji Maszyn,a w szczególności:

  • współuczestnictwo w pracach badawczych,
  • implementacja technologii informatycznych.

3.Zadaniem Koła Naukowego w zakresie,októrym mowa w pkt.2 niniejszego paragrafu,jest w szczególności:

  1. pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
  2. rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
  3. inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  4. realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut Mechaniki Stosowanej,
  5. udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.

IV. Zasady członkostwa

§ 6

1.Członkami Koła Naukowego mogą być studenci Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania zainteresowani problematyką diagnostyki i eksploatacji maszyn

2.Podstawą do pozbawienia członkostwa w Kole Naukowym jest:

  1. zaniechanie aktywnego udziału w pracy Koła Naukowego,
  2. ukaranie dyscyplinarne lub w postępowaniu karnym,bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenie,o ile orzeczenie stanowi podstawę do pozbawienia członkostwa.

3.Skreślenie studenta z listy Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały zebrania członków Koła Naukowego.

V. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji

§ 7

1. Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła Naukowego,w porozumieniu z opiekunem Koła.

2. Władze Koła Naukowego stanowią:

  1. przewodniczący,
  2. zastępca przewodniczącego,
  3. sekretarz,

3. Funkcję opiekuna Koła Naukowego przyjmuje dr inż.Roman Barczewski

§ 8
Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:
  1. Zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego,kierowanie pracą Koła i jego sekcjami,
  2. Opracowanie pisma,programu działania i tematyki prac Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem naukowym,
  3. Właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,
  4. Zapewnienie właściwej realizacji programu działania Koła Naukowego,
  5. Współpraca z opiekunem Koła Naukowego i władzami wydziału/instytutu,
  6. Przewodniczący Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.

VI. Wybory i czas trwania kadencji

§ 9
  1. Wyboru władz Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego,w wyborach bezpośrednich na wspólnym zebraniu wyborczym.
  2. Wybory są ważne,jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego,a zgłoszony kandydat otrzymuje większą ilość głosów.
  3. Zasady zawarte w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed upływem kadencji oraz skreślenia z listy członków Koła Naukowego.

§ 10
Kadencja władz Koła Naukowego trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 24.05.2001 r.

VII. Rozwiązanie Koła

§ 11
  1. Koło Naukowe może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej połowy członków Koła.
  2. Koło Naukowe ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku:
  1. działalności niezgodnej z przepisami prawa,
  2. działalności niezgodnej z regulaminem i programem działania Koła Naukowego,
  3. nie przejawia działalności przez okres 1 roku,
  4. zmniejszenia liczby członków poniżej 5 osób.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 12
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione na wstępie.
  2. Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła Naukowego.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem powołania Koła Naukowego.
Stronę aktualizowano 29.01.2003 r.

(jackub)