Diagnostyka  i Eksploatacja - program specjalności

 Strona główna


Kierunek :  MECHANIKA  I  BUDOWA  MASZYN

Sylwetka absolwenta

    Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i technicznych oraz ekonomicznych oraz zarządzania. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, we wszechstronnym ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania.

    Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten najbardziej uniwersalny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo - konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej.

    Kierunek oferuje szerokie możliwości wyboru specjalności, dostosowanej do zainteresowań i możliwości studenta. Studiując tylko siedem semestrów można uzyskać tytuł zawodowy inżyniera w specjalnościach  technologia maszyn, mechatronika i mechanika komputerowa konstrukcji. Studiując 10 semestrów uzyskuje się tytuł magistra inżyniera.

Specjalność : DIAGNOSTYKA  I  EKSPLOATACJA  MASZYN

    Specjalność ta ukierunkowuje wiedzę studenta na problemy racjonalnego użytkowania maszyn i systemów produkcyjnych, poznanie metod i urządzeń do badania pracujących maszyn i urządzeń. Studenci specjalności uczą się oceniać stan techniczny wyrobów oraz bezpieczeństwo ich obsługiwania. Absolwent specjalności może zajmować się też sterowaniem i diagnozowaniem obiektów technicznych. Na bazie przedstawionej diagnozy realizuje dalsze działania eksploatacyjne związane z  utrzymaniem obiektu w ruchu, jego odtworzeniem lub modernizacją. Istotnym elementem tej specjalności jest umiejętność planowania badań eksperymentalnych, ich realizacji i analizy uzyskanych danych. Diagnozowanie maszyn i urządzeń dokonywane jest różnorodnymi metodami, z dużym zastosowaniem technologii informatycznych, głownie na podstawie pomiarów ( badań ) wibroakustycznych i termicznych, przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń pomiarowych np. termowizyjnych.


Informator dla kandydatów na studentów
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania  kierunek : Mechanika i Budowa Maszyn
rok akademicki 2006 / 2007
Specjalność -  DIAGNOSTYKA  I  EKSPLOATACJA MASZYN

Stronę aktualizowano 13.06.2006 r.

( jackub)