dr hab. inż. Marian DOBRY  prof. nadzw.PP

Wstecz


Dydaktyka:

Karty ECTS

 
Tytuł Kod
Energetyczna Diagnostyka Systemów ( BIO ) Mechanicznych  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :15  Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty /seminaria :15 3

 

Prowadzący :dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail:Marian.Dobry@put.poznan.pl
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele :zapoznanie się z energetyczną diagnostyką i optymalizacją systemów mechanicznych i biomechanicznych.

Opis przedmiotu :zaawansowana analiza skutków oddziaływania obciążeń dynamicznych na strukturę systemu mechanicznego w dziedzinie energii - Poziomy konwencjonalnej i energetycznej analizy dynamicznej w dziedzinie czasu - Podstawy teoretyczne energetycznej diagnostyki - Fazy modelowania energetycznego - Symulacyjna analiza strukturalnego i globalnego  rozdziału mocy oraz przepływu energii w systemie mechanicznym - Energetyczna ocena skutków oddziaływań - Energetyczna detekcja uszkodzeń i ocena wariantów konstrukcji - Energetyczna optymalizacja konstrukcji maszyn - polikryterium optymalizacji - przykłady zastosowań.

Wymagane wiadomości :podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki  ( MATLAB / SIMULINK).

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki, rozdziału mocy i przepływu energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych z użyciem wizualizatora.

Metody oceny :egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Dobry M. W. ; Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP), Seria : Rozprawy Nr 330 ISSN 0551 - 6528, Wyd. Politechniki Poznańskiej, marzec 1998.

 2. Dobry M. W. ; Podstawy teoretyczne uogólnionej - energetycznej diagnostyki struktur mechanicznych i systemów biomechanicznych, II  Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Warszawa, Tom 1 Referaty zamawiane, Politechnika Warszawska, 19-22 września 2000, s. 95-105

 3. Dobry M. W. ; podstawy zaawansowanej diagnostyki energetycznej systemów mechanicznych i biomechanicznych, Diagnostyka Vol.23, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, wrzesień 2000 r.   s. 23-26

...

 
Tytuł Kod
Zaawansowane zagadnienia dynamiki  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 7
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :15  Ćwiczenia : 15  Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

Prowadzący :dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail:Marian.Dobry@put.poznan.pl
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele :analiza i synteza dynamiczna systemów mechanicznych o wielu stopniach swobody.

Opis przedmiotu :wprowadzenie - analityczna dynamika - stopnie swobody - generalne równania dynamiki - poziomy strukturalnej analizy dynamicznej systemów mechanicznych - charakterystyki dynamiczne liniowych i nieliniowych członów napędowych, podsystemów i elementów systemów mechanicznych - analiza i synteza podsystemów mechanicznych - symulacja cyfrowa dynamiki systemów mechanicznych liniowych i nieliniowych z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania - płaszczyzna fazowa - portrety fazowe - stateczność ruchu symulacja pełnego systemu  napędowego - symulacja cyfrowa dynamicznych naprężeń w elementach złożonego systemu mechanicznego - hierarchizacja obciążeń dynamicznych elementów systemu.

Wymagane wiadomości :podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki ( MATLAB / SIMULINK ).

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki systemów mechanicznych z użyciem wizualizatora.

Metody oceny :egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Cannon R. H. jr. " Dynamika układów fizycznych "  WNT. Warszawa  1973 r.
 2. Parszewski Z. " Drgania i Dynamika Maszyn " WNT. Warszawa  1982 r.
 3. Marchelek K. " Dynamika obrabiarek "  WNT. Warszawa 1974 r.
 4. Gerc E. W.  " Napędy pneumatyczne. Teoria i obliczanie "  WNT. Warszawa 1973 r.
 5. Wejc W. L. Koczur A. E. Martynieniko A. M.  " Obliczenia dynamiki napędów maszyn " Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa 1975 r.
 6. Dobry M. W.  " Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP ). Rozprawa habilitacyjna. Seria  " Rozprawy "  nr 330  ISSN  0551-6528, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, marzec 1998 r.

...

Tytuł Kod
Redukcja drgań  
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn  
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady :15  Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria :15 3

 

Prowadzący :dr hab. inż. Marian W. DOBRY , prof. nadzw. PP
                       tel: +48 (061) 665 23 47
                       e-mail:Marian.Dobry@put.poznan.pl
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu  w programie studiów :    przedmiot obowiązkowy

Cele :poznanie metod redukcji drgań w systemach mechanicznych i biomechanicznych

Opis przedmiotu :podział drgań - stan prawny ochrony człowieka przed drganiami w środowisku pracy - normy : ISO, EN i PN - źródła drgań - metody i środki minimalizacji drgań na etapie projektowania, produkcji i eksploatacji - obniżenie wibroaktywności źródeł - wibroizolacja - eliminacja - ograniczenie szkodliwych warunków pracy człowieka - najnowsze metody i środki minimalizacji drgań - przykłady redukcji drgań maszyn.

Wymagane wiadomości :podstawy wiedzy inżynierskiej, matematyki,mechaniki, wytrzymałości materiałów, drgań i dynamiki maszyn, informatyki  ( MATLAB / SIMULINK )

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliami, pokazami symulacji dynamiki, rozdział mocy i przepływu energii w systemach bio - mechanicznych z użyciem wizualizatora

Metody oceny :egzamin pisemny

Bibliografia :

 1. Cempel C. ;  Drgania mechaniczne - Wprowadzenie. Skrypt nr 1060. Poznań, 1982, Wyd. Politechniki Poznańskiej
 2. Goliński J. A. ; Wibroizolacja maszyn i urządzeń, WNT. Warszawa 1979 r.
 3. Dobry M. W. ; Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek - Narzędzie - Podłoże ( CNP ) Seria : Rozprawy nr 330  ISSN 0551-6528, Wyd. Politechniki Poznańskiej, marzec 1998
 4. Parszewski Z. ; Drgania i Dynamika Maszyn, WNT. Warszawa 1982 r.
 5. Osiński Z. ; Tłumienie drgań mechanicznych, PWN. Warszawa 1979 r. 

 

 

aktualizowano  02.05.06 r.