dr inż. Roman BARCZEWSKI

Dydaktyka:

Karty ECTS

 
Tytuł Kod
Pomiary i badania wibroakustyczne 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 8
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

Prowadzący :dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele :studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i umiejętności dotyczące pomiarów i analizy drgań mechanicznych i dźwięków ; doskonalenie umiejętności w interpretacji  i ocenie wyników badań

Opis przedmiotu :Cechy sygnałów wibroakustycznych. Obszary zastosowań pomiarów drgań i dźwięku.  Pomiary drgań  mechanicznych - typowy  układ  pomiarowy. Podstawowe charakterystyki i obszary zastosowań przetworników, ( przed ) wzmacniacze, filtry ( charakterystyki korekcyjne H-A, WB ). Procedury kalibracji toru pomiarowego. Percepcja dźwięku. Pola akustyczne. Pomiary akustyczne - podstawowy system pomiarowy. Mikrofony, wzmacniacze filtry ( częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne A, B, C, D ). Rejestracja analogowa i cyfrowa sygnałów WA. Analizy sygnałów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, amplitudy i częstotliwości. Aparatura pomiarowa i analizująca. Pomiary i badania normowe systemów antropotechnicznych. Archiwizacja, raportowanie wyników badań. Przygotowanie i realizacja sesji pomiarowych.

Wymagane wiadomości :podstawy teorii drgań mechanicznych, podstawy elektrotechniki i technologii informatycznych

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliogramami i wsparty prezentacjami multimedialnymi ; eksperymenty przeprowadzane na stanowiskach laboratoryjnych.

Metody oceny :testy, raporty, egzamin

Bibliografia :

 1. Bendat J. Piersol A.  Metody pomiarów i analizy sygnałów losowych ; PWN  Warszawa 1976
 2. Cempel C.  Wibroakustyka stosowana ; PWN Warszawa 1989
 3. Engel Z. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem  PWN 1993
 4. Normy  PN-EN, ISO
 5. Barczewski R.  Laboratorium Pomiarów  WA - IMS  PP , edycja internetowa, 2002

...

 
Tytuł Kod
Diagnostyka Techniczna - podstawy 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn IV / 8
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obowiązkowy
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria :1 3

Prowadzący :dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele :studenci otrzymują wiedzę z podstaw diagnostyki technicznej w szczególności diagnostyki wibroakustycznej ( DWA) oraz umiejętności w zakresie oceny stanu technicznego maszyn, identyfikacji uszkodzeń

Opis przedmiotu :Terminologia, miejsce diagnostyki w poszczególnych etapach życia systemów technicznych. Metody badań stanu technicznego maszyn, jej podzespołów i elementów. Miary i charakterystyki sygnałów WA jako symptomy diagnostyczne. Ogólna ocena stanu technicznego maszyn na podstawie pomiarów drgań ( normy ISO oraz PN-EN ). Symptomowa krzywa życia. Szacowanie wartości alarmowych i granicznych symptomów. Metody i techniki wykrywania i identyfikacji uszkodzeń niesprawności i zjawisk w : łożyskach , wałach, przekładniach zębatych, silnikach elektrycznych, silnikach spalinowych, maszynach przepływowych i innych typach maszyn i podzespołów.

Wymagane wiadomości :podstawy maszynoznawstwa, drgania i dynamika maszyn, technologie informatyczne

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliogramami i wsparty prezentacjami multimedialnymi ; eksperymenty przeprowadzane na stanowiskach laboratoryjnych oraz obiektach rzeczywistych.

Metody oceny :testy, prezentacja opracowanego systemu diagnostycznego, egzamin

Bibliografia :

 1. Handbook of condition monitoring, Edited by B.K.N. Rao, Elsevier Science Ltd. 1996
 2. Cempel C.  Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn ; PWN  Warszawa 1989
 3. Diagnostyka Maszyn, zasady ogólne przykłady zastosowań, Praca pod redakcją C.Cempla i F.Tomaszewskiego, Wydawnictwo MCNEMT Radom  1992
 4. Morel J.  Drgania Maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego ( tłum. ) PTDT, 1992
 5. Barczewski R.  Laboratorium diagnostyki systemów - edycja internetowa, 2002

...

 
Tytuł Kod
Zaawansowane zagadnienia diagnostyki 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

Prowadzący :dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele :Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w stosowaniu zaawansowanych metod i technik analizy sygnałów wibroakustycznych w diagnozowaniu maszyn i ich elementów.

Opis przedmiotu :Źródła procesów wibroakustycznych ( WA ) w maszynach. Metody selekcji sygnałów WA. Zastosowanie zaawansowanych metod i technik analizy sygnałów w diagnostyce maszyn : uśrednianie synchroniczne, cepstrum, analiza poliharmoniczna PRF, transformata Hilberta, metody analizy czasowo-widmowej ( krótkoczasowa transformata Fouriera, dystrybucja Vigner Ville΄a, transformacja Wawelet ). Badania dynamiczne układów mechanicznych i ich elementów : test harmoniczny, szumowy i impulsowy. Najnowsze trendy w diagnostyce technicznej.

Wymagane wiadomości :Diagnostyka techniczna - podstawy, pomiary i badania wibroakustyczne.

Forma prowadzonych zajęć :wykład ilustrowany foliogramami i materiałem wideo oraz animacjami komputerowymi ; laboratorium - eksperymenty wykonywane na stanowiskach laboratoryjnych.

Metody oceny :testy, raporty z eksperymentów, egzamin

Bibliografia :

 1. Cempel C.  Diagnostyka Wibroakustyczna Maszyn, PWN Warszawa 1989
 2. Shie Qian, Dapang Chen, Joint Time-Frequency Analysis - methods and applications Prentice Hall PTR 1996
 3. Broch J. T. Mechanical Vibration and Shock Measurement, B&K 1980
 4. Publikacje konferencyjne oraz internet

...

Tytuł Kod
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria : 1        Projekty / seminaria : 3

Prowadzący :dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele :Przygotowanie studentów do prowadzenia komputerowo wspomaganych badań w obszarze dynamiki i wibroakustyki maszyn. Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz zarządzania danymi.

Opis przedmiotu :Wstępne  przetwarzanie i  kondycjonowanie sygnałów analogowych. Podstawy teoretyczne konwersji analogowo cyfrowej. Budowa, działanie oraz obsługa programowa interfejsów komputerowych  m.in. ( porty szeregowe i równoległe, przetworniki ADC i DAC procesory sygnałowe DSP i akwizycji danych DAP ). Cyfrowe przetwarzanie szeregów czasowych w dziedzinie czasu, amplitudy i częstotliwości. Wizualizacja danych, konwersja formatów danych, archiwizacja. Pakiet programowy DASYLab - jego struktura i przykłady zastosowań. Konfigurowanie wirtualnego środowiska pomiarowo-analizującego i sterującego z wykorzystaniem programu DASYLab.

Wymagane wiadomości :Podstawy programowania, oraz wiedza z zakresu pomiarów i analiz sygnałów wibroakustycznych.

Forma prowadzonych zajęć :Wykład ilustrowany foliogramami i wspomagany komputerowo. Ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Metody oceny :Testy, prezentacja opracowanego wirtualnego układu pomiarowego analizującego sterującego lub programu komputerowego, egzamin.

Bibliografia :

 1. Ozimek E.  Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów  PWN  Warszawa  Poznań  1985
 2. Naba Barkakati,  Turbo C + +   Bible Prentice Hall  Computer Publishing 1988, ( wersja polska Biblia Turbo C + + , Wydawnictwo  LT&P )
 3. Pomiary fizyczne za pomocą komputera, red. Henryk Szydłowski, Wydawnictwo naukowe UAM 1999
 4. DASYLab - Data Acquisition System Laboratory - User Guide, DASYTEC  USA 1996

...

Tytuł Kod
Systemy diagnostyczne maszyn i urządzeń 000
Wydział, Kierunek Rok / Semestr
Budowa Maszyn i Zarządzania - Mechanika i Budowa Maszyn V / 9
Specjalność Przedmiot
Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn obieralny
Godziny / tydzień Liczba punktów
Wykłady : Ćwiczenia :    Laboratoria :         Projekty / seminaria : 3

Prowadzący :dr  inż. Roman Barczewski 
                       tel: +48 (061) 665 23 90
                       e-mail:Roman.Barczewski@put.poznan.pl.
                       Instytut Mechaniki Stosowanej,
                       60-965 Poznań
                       ul. Piotrowo 3

Wydział :        Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
                        tel. +48 (061) 665 23 61, 62
                        e-mail :office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiów :przedmiot obieralny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn

Cele :Zapoznanie z urządzeniami i systemami diagnostycznymi. Opanowanie umiejętności określenia systemu diagnostycznego i jego konfiguracja dla wskazanej maszyny oraz szacowanie korzyści ekonomicznych wdrożenia systemu.

Opis przedmiotu :Urządzenia diagnostyczne do badań np. : wibroakustycznych, ultradźwiękowych metodą emisji akustycznej , wizualnych,  radiograficznych, termicznych i innych. Prezentacja urządzeń, podstawowe parametry, zalety, ograniczenia, sposoby wykonywania badań. Systemy diagnostyczne maszyn off i  on-line.Struktura systemów realizowane typowe zadania. Systemy ekspertowe. Metoda tworzenia systemu diagnostycznego. Szacowanie efektów ekonomicznych. Prognostyczne utrzymanie ruchu maszyn.

Wymagane wiadomości :Podstawy diagnostyki technicznej

Forma prowadzonych zajęć : Wykład ilustrowany foliogramami materiałem wideo, pokaz funkcjonowania urządzeń i badań. Wycieczka do elektrowni, zapoznanie się z funkcjonowaniem profesjonalnego systemu diagnostycznego  on-line. Projekt : opracowanie systemu diagnostycznego of-line ( programowanie zbieracza danych ).

Metody oceny :Testy, prezentacja opracowanego systemu diagnostycznego, egzamin.

Bibliografia :

 1. Diagnostyka Maszyn , zasady ogólne przykłady zastosowań, Praca pod redakcją                                                     C. Cempla i  F. Tomaszewskiego , Wydawnictwo MCNEMT  Radom  1992.
 2. Mitchell J. , An introduction to Machinery analysis and monitoring, PWB 1981
 3. Lewińska - Romicka A.  Badania nieniszczące, podstawy defektoskopii  WNT  Warszawa  2001
 4. Publikacje konferencyjne
 5. Dane producentów urządzeń i systemów diagnostycznych - internet